1
باشگاه مهارت های نوین بستن

اخبار

تقدیر جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور از رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان بوشهر

باشگاه مهارت هاي نوين

تقدیر جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور از رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان بوشهر
بام نو تاريخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد