1
باشگاه مهارت های نوین بستن
باشگاه مهارت هاي نوين (بام نو)

ایده تأسیس باشگاه مهارت های نوین توسط آقای دکتر اسکندری رییس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان بوشهر در اوایل تصدی مسئولیت مدیریتی ایشان (اردیبهشت ماه 95) مطرح و به تدریج توجه مسئولان استانی و دانشگاه به ضرورت اجرایی نمودن این باشگاه معطوف گردید. در حال حاظر این طرح در حال برنامه ریزی های تکمیلی است و در استان نیز به دستور مساعد استاندار محترم کارگروهی جهت بررسی شیوه های اجرایی نمودن طرح تشکیل گردیده است.این ایده برای اولین بار در دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور ارایه و در حال پیگیری است.

ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد