1
باشگاه مهارت های نوین بستن
با ما تماس بگيريد

باشگاه مهارت هاي نوين -  بام نو

بوشهر-خیابان بهمنی-کوچه روبرو بانک ملی-دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان بوشهر
تلفن : 07733451717


ماموريت و رسالت باشگاه

باشگاه مهارت هاي نوين، باشگاهي است كارآفرين، مهارت آفرين،آينده پژو و نقش آفرين در توسعه استان با هدف شناسايي، جذب، پرورش، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان جوياي كار و استفاده تجاري و به اشتراك گذاري تجربيات، مهارت ها و بطور كلي سرمايه هاي انساني دانش آموختگان و مدرسان با استعداد استان از طريق مديريت و ساختاردهي به آنها در قالب گروه هاي آموزشي، پژوهشي، مهارتي و حرفه اي و اجراي پروژه هاي كسب و كار تشكيل مي گردد